امروز یکشنبه هفتم شهریور ماه 1395، دانشمند جوان آینده پژوهی علی ذاکری که دوره های تخصصی سیستمهای پیچیده و اتخاذ استراتژی و خط مشی به کمک مفاهیم سیستم های پیچیده را در دانشگاه پنسیلوانیا و مراکز معتبر کشور هلند گذرانده است و در حال حاضر در شرف دفاع از رساله ی دکترای خود در رشته ی آینده پژوهی در دانشگاه تهران و در رشته ی آینده پژوهی هستند، در قالب کارگاه تخصصی نیم روزه در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، به تبیین مبانی، رویکردها و روش های تفکر سناریو محور پرداختند.

در ادامه آقای علی ذاکری ضمن اشاره به روش های کاربردی تفکر سناریو محور بصورت دقیق تر و تخصصی تر به کاربردها ی این روش در حوزه ی بایوتکنولوژی پرداختند.

در پایان جلسه ضمن تقدیر از جناب آقای ذاکری توسط اعضای هیات علمی مرکز بعنوان مخاطبان این کارگاه،  ریاست مرکز جناب آقای دکتر لطیفی هم با اعطای گواهی مدرسی دوره از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.


دکتر علی ذاکری