مدرس بین المللی مباحث آینده پژوهی

عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی آینده پژوهی

عضو Shaping Tomorrow

موسس اندیشکده ی وحید

نماینده ی موسسه اسکوپیا در غرب آسیا