دانشکده مدیریت دانشکده

استاد شاخص و برجسته ی گروه مدیریت و گروه آینده پژوهی دانشگاه تهران